Bestuur & Organisatie

Op deze pagina vind je meer info over het bestuur en de verschillende commissies & werkgroepen. Daarnaast vind je info m.b.t. de algemene regels, statuten, de inrichting van de tuinen en de controle hiervan. Je vind ook een uitgebreide beschrijving m.b.t het aardappelplan & de bestrijding van de coloradokever.

 

Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Naam

Functie

Tuin

Chris Boelens

Voorzitter

225

Marion van der Meulen

Secretaris

219-220

Piet Das

Penningmeester

21-22

Ton Diks

Lid

25-26

Hans de Boer

Lid

31-32

Inloopspreekuur Bestuur

Op zaterdagen van 10:30 tot 11:00 uur in de bestuurskamer van de kantine. In de jaaragenda vind je de exacte datums. Buiten deze tijden kun je altijd een afspraak maken bij voorkeur via onze mail: info@vtvpastoorbarten.nl

In februari en oktober vindt een algemene ledenvergadering plaats. Hier worden de uiteindelijke beslissingen genomen en het beleid en de voorstellen van het Bestuur beoordeeld.

Commissies

Er zijn 2 commissies, die de leden ondersteunen:

Commissie van Beroep
Bij verschil van mening met het Bestuur kunnen leden hier in beroep gaan.

Naam

Functie

Tuin

Martien Mols

Lid

86

Mariec Smeeman

Lid

175

Mieke van Haaren

Lid

23-24

Kascontrole commissie
Houdt toezicht op de financiën en controleert het Bestuur

Naam

Functie

Tuin

Ab de Jonge

Lid

129

Joop Deckers

Lid

116

Berend Barteling

Lid

142-143

 

Statuten en Reglementen

Elk nieuw lid ontvangt eenmalig een overzicht met daarop de belangrijkste regels. Deze komen uit de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Hieronder staan de volledige Statuten en het volledige Huishoudelijke Reglement. Ook staat hier het document met de belangrijkste regels die in de Vereniging en op het complex gelden.

Werkgroepen

Het Bestuur wordt geholpen door vele vrijwilligers die meestal deelnemen in werkgroepen.

Redactie Clubblad

Naam

Tuin

Joost Damen

112-113

Correspondenten Clubblad

Naam

Tuin

Maurits Tax

222-223

Mathieu de Bruijn

153-154

Esther & Paul

20

Christien van Kaathoven

202

Werkgroep Kantine

Naam

Tuin

Ton Diks

25-26

Bea Diks

25-26

Christien van Kaathoven

202

Angelina Markiewicz

19

Fien van de Loo

123

Werkgroep Kantine Onderhoud

Naam

Tuin

Ton Diks

25-26

Annelies de Haas

160-161

Martina Kuppler

51-52

Toilet onderhoud buiten

Naam

Tuin

Sylvia Hobeijn

59-60

Marjan van der Linden

73-74

Coördinatie werkbeurten

Naam

Tuin

Hans de Boer

31-32

Kaartclub

Naam

Tuin

Barbara van Aarle

112-113

Joost Damen

112-113

Beheer Website

Naam

Tuin

Vrijwilliger gevraagd

kennis van wordpress

Barbara van Aarle

112-113

Tuinwinkel

Naam

Tuin

Fons Donkers

43-44

Werkgroep Tuinen & Paden

Naam

Tuin

Ineke de Boer

31-32

Tiny Nabbe

107

Ineke Hilgers

106

Werkgroep Activiteiten

Naam

Tuin

Bea Diks

25-26

Ans Oude Wesselink

148

Controle tuinen & paden

Vanaf maart tot en met oktober worden de tuinen en paden gecontroleerd door leden van de WG-controle paden en tuinen. Het doel van de controles is een goed onderhouden complex, waar niemand last heeft van onkruid van een ander.

De weken waarin controles zijn plaatsvinden zijn:
Week 18, Week 22, Week 26, Week 30, Week 35, Week 40 & Week 46

De week na de controle zijn de resultaten van deze controle terug te vinden in de groene map in de kantine. Als je twee keer achter elkaar een onvoldoende scoort op het onderhoud van tuin en/of pad treedt de onderstaande procedure in werking.

  1. Bij de tweede beoordeling “onvoldoende” neemt de WG-contact op met de huurder, licht de gebreken toe en stelt in overleg een datum vast waarop de tuin en/of pad weer “goed” moet scoren. Indien er verzachtende omstandigheden zijn wordt rekening gehouden met het vaststellen van de datum.
  2. Op de afgesproken datum wordt de tuin beoordeeld. Bij weer “onvoldoende” wordt dit aan de huurder meegedeeld en aan het bestuur gerapporteerd.
  3. Een afvaardiging van twee personen van het bestuur herhaalt stap a en licht het eventuele vervolg toe. Bij opnieuw een “onvoldoende” krijgt de pachter een aangetekende brief met de eis dat de tuin binnen twee weken na dagtekening “goed” moet scoren. Is dit niet het geval, dan volgt opzegging met ingang van vier weken na dagtekening van de aangetekende brief. Artikel 22 van de Statuten treedt dan in werking: binnen 4 weken levert het opgezegde lid de sleutel in, oogst de gewassen en breekt eventuele bouwsels af. Eventuele kosten van opruiming van achtergelaten rommel worden verhaald op de vertrekkende huurder.
  4. Rapportages en afspraken liggen voor iedereen ter inzage in de kantine. Als je vragen hebt over de beoordeling kun je contact opnemen met de WG
    controle tuinen en paden.

Inrichting van de tuinen

De inrichting van uw tuin is aan regels gebonden. Als het schema over tuininrichting geen uitsluitsel biedt dient u vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan het bestuur. Deze schema’s gelden voor alle tuinen die toegewezen zijn na 1 januari 2016.

Inrichting halve tuin Inrichting hele tuin

Vragen?

Neem contact op via onze contactpagina.

Contact

Aardappelplan & Bestrijding Coloradokever

De coloradokever vormt bij nalatigheid van pachters een buitengewoon ernstige bedreiging voor ons complex. Bij vastgestelde aanwezigheid van de kever, larf en/of eitjes op het aardappelperceel van een tuin is bestrijding absoluut noodzakelijk en moet deze snel ter hand worden genomen in verband met de zeer snelle vermenigvuldiging van coloradokevers en verspreiding over het hele complex.

Voor tuinders die aardappelen willen telen gelden aanvullende regels zowel voor de hoeveelheid als de jaarlijks wisselende plaats van de teelt. We handhaven strikt de regel dat van een enkele tuin maximaal 1/3 met aardappels mag worden geteeld, dit alles volgens het geldige aardappelplan. Uitzonderingen op het aardappelplan zijn niet langer toegestaan.

Download

Communicatie 
Elke pachter is zelf verantwoordelijk voor de signalering en bestrijding van de coloradokever op zijn tuin. Indien een pachter de coloradokever, larven en/of eitjes waarneemt, moet hij direct het bestuur waarschuwen.

Het bestuur communiceert daarop aan de leden dat de kever, larven of eitjes zijn aangetroffen en schrijft alle leden voor hun aardappelplanten op aanwezigheid  van de coloradokever blijvend te controleren en bij gebleken aanwezigheid over te gaan tot bestrijding van de kever  of verwijdering van de aardappelplanten.  

Bestrijding
Er komt een proefperiode van 5 jaren (2019-2023) zonder enig gebruik van chemische middelen, die een negatief effect hebben op het bodemleven en het milieu in het algemeen (art. 27). Het staat een pachter vrij zijn planten te verwijderen, te bestrijden met aaltjes of kevers, larven en eitjes met de hand te verwijderen. 

Handhaving
Eén week na de eerste melding controleert het  KAK (KeverActieKomité) namens de vereniging of de pachter afdoende actie heeft genomen. Aardappelplanten van pachters die nalatig zijn, worden door de vereniging verwijderd. Deze pachters mogen het seizoen daarop géén aardappelen telen op hun tuin. Bij overtreding hiervan volgt directe beëindiging van de pachtovereenkomst. 

Een nieuw
jasje

Zoals je hebt gemerkt heeft de website van Pastoor Barten een nieuw jasje gekregen. Deze website is onderdeel van het nieuwe uiterlijk van Pastoor Barten. Hiernaast zie je dan ook het nieuwe logo van de vereniging Mocht je leuke ideeën of tips hebben om de site te verbeteren horen we dit graag!