Tuinzaken @ VTV Pastoor Barten

 

 

 
line decor
  
Laatst bijgewerkt: 17-12-2019
line decor
 
 
 
 

 
 

Tuinzaken

Presentatie nieuwe leden
Jaarlijks verwelkomen wij nieuwe leden op de tuin. Tijdens een informatie avond worden
zij ingelicht over de dagelijkse gang van zaken op de tuin. In de bijlage zit een powerpoint presentatie. Hierin staat allerlei informatie over de volkstuinvereniging.

Heeft u de informatie avond gemist dan kunt u hier de presentatie terugkijken. Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de presentatie kunt u contact opnemen met het bestuur.

Powerpoint presentatie nieuwe leden

Wachtlijst
Er is een wachtlijst binnen onze tuinvereniging. Voor de wachtlijst geldt: diegene die het langst ingeschreven staat wordt het eerst benaderd. Alleen schriftelijjke aanmeldingen worden in de wachtlijst opgenomen.

Download hier de de regels voor wachtlijstbeheer

Uitgifte tuinen
De inrichting van uw tuin is aan regels gebonden. Als het schema over tuininrichting geen uitsluitsel biedt dient u vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan het bestuur.
Deze schema's gelden voor alle tuinen die toegewezen zijn na 1 januari 2016.

Regels voor inrichting van halve tuinen

Regels voor inrichting van hele en dubbele tuinen

Controle van tuinen en paden
Vanaf maart tot en met oktober worden de tuinen en paden gecontroleerd door leden van

de werkgroep controle paden en tuinene. Anticipeer op deze controles en voorkom stress.

De weken waarin controles zijn plaatsvinden zijn:
Week 18

Week 25
Week 34
Week 40
Week 46

De week na de controle zijn de resultaten van deze controle terug te vinden in de groene map
in de kantine. Als u twee keer achter elkaar een onvoldoende scoort treed de procedure in
werking. In het beoordelingsformulier kunt u zien waar de leden van de tuincommissie op
controleren en wat de procedure inhoud.

Als u vragen heeft over de beoordeling kunt u contact opnemen met de werkgroep
controle tuinen en paden.

Download hier het beoordelingsformulier en de procedure m.b.t. tuincontrole

Opzet nieuw werkbeurtensysteem m.i.v. van 2019

  • Miv 15 maart – half september wordt er elke 2 weken op zaterdagmorgen van 9:30-12:00 gewerkt;
  • Er worden telkens 15 tuinen ingeschakeld; het schema wordt in februari met de factuur meegestuurd, zodat leden vroegtijdig weten wanneer ze aan de beurt zijn
  • 1 week van te voren ontvangen ze een mail (cq brief) dat ze die zaterdag om 9:30 verwacht worden
  • Bij niet opdagen wordt dat lid gebeld door de leider van de dag; dat lid wordt de volgende keer ingezet; bij weer niet opdagen ontvangt het lid een boete van 15 euro; na het betalen van de boete blijft de werkbeurt gewoon staan
  • Het bestuur vergadert 1 keer per maand; er wordt dan besproken, welke taken de komende 2 keren moeten worden uitgevoerd (snoeien, opruimen, groenstroken, paden, parkeerplaats schoonmaken etc). Ook wordt de leider van de dag benoemd.
  • De leider ontvangt de leden, deelt ze in groepen, verstrekt gereedschap en houdt toezicht; hij noteert de aanwezigen en belt de wegblijvers
  • Om 10:30 wordt gezellig koffie gedronken; deze aanpak verhoogt de betrokkenheid


Aardappelplan / Bestrijding coloradokever
De coloradokever vormt bij nalatigheid van pachters een buitengewoon ernstige bedreiging voor ons complex. Bij vastgestelde aanwezigheid van de kever, larf en/of eitjes op het aardappelperceel van een tuin is bestrijding absoluut noodzakelijk en moet deze snel ter hand worden genomen in verband met de zeer snelle vermenigvuldiging van coloradokevers en verspreiding  over het hele complex.

Uitgangspunten
We handhaven strikt de regel dat van een enkele tuin maximaal 1/3 met aardappels mag worden geteeld, dit alles volgens het geldige aardappelplan. Uitzonderingen op het aardappelplan zijn niet langer toegestaan.

Elke pachter is zelf verantwoordelijk voor de signalering en bestrijding van de coloradokever op zijn tuin. Indien een pachter de coloradokever, larven en/of eitjes  waarneemt, moet hij direct het bestuur waarschuwen.

Communicatie
Het bestuur communiceert daarop aan de leden dat de kever, larven of eitjes zijn aangetroffen en schrijft alle leden voor hun aardappelplanten op aanwezigheid  van de coloradokever blijvend te controleren en bij gebleken aanwezigheid over te gaan tot bestrijding van de kever  of verwijdering van de aardappelplanten.  

Bestrijding
Er komt een proefperiode van 5 jaren (2019-2023) zonder enig gebruik van chemische middelen, die een negatief effect hebben op het bodemleven en het milieu in het algemeen (art. 27). Het staat een pachter vrij zijn planten te verwijderen, te  bestrijden met aaltjes of kevers, larven en eitjes met de hand te verwijderen.

Handhaving
Eén week na de eerste melding controleert het  KAK (KeverActieKomité) namens de vereniging of de pachter afdoende actie heeft genomen. Aardappelplanten van pachters die nalatig zijn, worden door de vereniging verwijderd. Deze pachters mogen het seizoen daarop géén aardappelen telen op hun tuin. Bij overtreding hiervan volgt directe beëindiging van de pachtovereenkomst. 

Download hier het aardappelplan voor 2020

Bestrijding coloradokever vanaf 2018 (volledige tekst)